12 منطقه پایتخت درگیر آلودگی صوتی

طبق اعلام سامانه اطلاعات آلودگی صوتی در تهران ، وضعیت 12منطقه در شرایط پرخطر قرار دارد و فقط دو منطقه […]

Read More