ببینید | فشار و استرس جواد نکونام در آخرین ثانیه‌ها و شادی او پس از سوت پایان

ببینید | فشار و استرس جواد نکونام در آخرین ثانیه‌ها و شادی او پس از سوت پایان

فشار و استرس جواد نکونام در آخرین ثانیه‌ها و شادی او پس از سوت پایان از زاویه دوربین ایسنا را ببینید./ایسنا

ببینید | فشار و استرس جواد نکونام در آخرین ثانیه‌ها و شادی او پس از سوت پایان

دیدگاهتان را بنویسید